شماره: 35235
1400/06/07
برگزاری جلسه تقدیر از کارشناسان و مسئولین برنامه عملیاتی و پایش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
برگزاری جلسه تقدیر از کارشناسان و مسئولین برنامه عملیاتی و پایش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

جلسه

در تاریخ 1400/6/1جلسه تقدیر از کارشناسان و مسئولین برنامه عملیاتی و پایش معاونت برگزار گردید.

در این جلسه دکتر کفاشیان معاونت تحقیقات و فناوری ضمن تشکر و قدردانی از زحمات کارشناسان و کارکنان گفتند با توجه به بررسی های بعمل آمده نمره پایش حوزه معاونت تحقیقات و فناوری 99/7می باشد.در ادامه این جلسه از چند نفر از کارشناسان تقدیر بعمل آمد.

حق انتشار محفوظ است ©