شماره: 35233
1400/06/07
برگزاری جلسه بررسی سامانه پایش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

جلسه

در تاریخ 1400/6/3جلسه بررسی سامانه پایش معاونت تحقیقات در سالن توسعه آموزش پزشکی با حضور مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی و کارشناسان مسئول برگزار گردید.

در این جلسه با نحوه کار با سامانه و به شرح و بررسی شرح وظایف هرکدام از اعضا پرداخته شد.

حق انتشار محفوظ است ©