طراحی سایت
مدیر امور پژوهش

 

نام و نام خانوادگي : دکتر کورش سایه میری

مدرک تحصيلي : دکتری تخصصی

رشته تحصيلي : آمار زیستی

رتبه دانشگاهي: دانشیار
رزومه : 

CV فارسی

CV انگلیسی
پست الکترونيک: sayehmiri-k@medilam.ac.ir

تلفن :32235724

 برنامه عملیاتی سال 1394

جستجو