طراحی سایت
X

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

مدیریتها و واحدهای تابعه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

 به اطلاع کلیه مراجعان و کاربران محترم کتابخانه مرکزی می رساند به دلیل ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات رسانی این واحد ساعات کار کتابخانه از تاریخ 12/3/93 از ساعت 8 تا 16  بعدازظهر می باشد.