طراحی سایت
جدول زمانبندی جلسات پژوهشی دانشگاه، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی سال 95

تاریخ برگزاری جلسات

عنوان جلسه

فروردین ماه

اردیبهشت ماه

خرداد ماه

تیر ماه

مرداد ماه

شهریور ماه

مهر ماه

آبان ماه

آذر ماه

دی ماه

بهمن ماه

اسفند ماه

کمیته مالی دانشگاه

 

20/02/95

دوشنبه

 

19/04/95

شنبه

 

08/06/95

دوشنبه

 

09/08/95

یکشنبه

 

12/10/95

یکشنبه

 

15/12/95

یکشنبه

 

شورای پژوهشی دانشگاه

29/01/95

یکشنبه

27/02/95

دوشنبه

24/03/95

دوشنبه

27/04/95

یکشنبه

23/05/95

شنبه

15/06/95

دوشنبه

17/07/95

شنبه

16/08/95

یکشنبه

20/09/95

شنبه

19/10/95

یکشنبه

18/11/95

دوشنبه

22/12/95

یکشنبه

کمیته اخلاق پزشکی

-

04/02/95

شنبه

04/03/95

سه شنبه

06/04/95

یکشنبه

03/05/95

یکشنبه

01/06/95

دوشنبه

03/07/95

شنبه

03/08/95

دوشنبه

06/09/95

شنبه

04/10/95

شنبه

04/11/95

دوشنبه

07/12/95

شنبه

شورای HSRو کمیته مالیHSR

-

12/02/95

یکشنبه

-

12/04/95

شنبه

-

20/06/95

شنبه

-

23/08/95

یکشنبه

 

-

26/10/95

یکشنبه

-

21/12/95

شنبه

شورای ابداعات و کمیته مالی ابداعات

-

-

29/03/95

شنبه

-

-

27/06/95

شنبه

-

-

30/09/95

سه شنبه

-

-

03/12/95

سه شنبه

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

31/1/95

سه شنبه

25/02/95

شنبه

30/03/95

یکشنبه

30/04/95

چهارشنبه

31/05/95

یکشنبه

31/06/95

چهارشنبه

/07/9528

چهارشنبه

29/08/95

شنبه

24/09/95

چهارشنبه

29/10/95

چهارشنبه

30/11/95

شنبه

18/12/95

چهارشنبه

شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

25/01/95

چهارشنبه

-

12/03/95

چهارشنبه

-

13/05/95

چهارشنبه

-

14/07/95

چهارشنبه

-

17/09/94

چهارشنبه

-

26/11/95

سه شنبه

-

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات میکروب شناسی

-

07/02/95

سه شنبه

-

22/04/95

سه شنبه

-

17/06/95

چهارشنبه

-

19/08/95

چهارشنبه

-

15/10/94

چهارشنبه

-

11/12/95

چهارشنبه

شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

-

11/02/95

شنبه

-

15/04/95

سه شنبه

-

10/06/95

چهارشنبه

-

12/08/95

چهارشنبه

-

22/10/95

چهارشنبه

-

09/12/95

دوشنبه

کمیته علمی مجله

24/01/95

سه شنبه

21/02/95

سه شنبه

18/03/95

سه شنبه

21/04/95

دوشنبه

25/05/94

دوشنبه

21/06/95

یکشنبه

18/07/95

یکشنبه

17/08/95

دوشنبه

21/09/95

یکشنبه

20/10/95

دوشنبه

17/11/95

یکشنبه

17/12/95

سه شنبه

شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

-

29/02/95

چهارشنبه

-

09/04/95

چهارشنبه

-

13/06/95

شنبه

-

15/08/94

شنبه

-

01/10/95

چهارشنبه

-

04/12/95

چهارشنبه

شورای پژوهشی مرکز آسیب ها

21/01/95

شنبه

01/02/95

چهارشنبه

08/03/95

شنبه

14/04/95

دوشنبه

10/05/95

یکشنبه

24/06/95

جهارشنبه

19/07/95

دوشنبه

25/08/95

سه شنبه

03/09/95

چهارشنبه

11/10/95

شنبه

20/11/95

چهارشنبه

10/12/95

سه شنبه

شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

-

05/02/95

یکشنبه

03/03/95

دوشنبه

08/04/95

سه شنبه

02/05/95

شنبه

07/06/95

یکشنبه

04/07/95

یکشنبه

02/08/95

یکشنبه

07/09/95

یکشنبه

05/10/95

یکشنبه

03/11/95

یکشنبه

-

شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

-

13/02/95

دوشنبه

-

-

12/05/95

سه شنبه

-

-

11/08/95 سه شنبه

-

-

13/11/94

چهارشنبه

-

شورای بیمارستان ها

_

18/02/95

شنبه

_

05/04/95

شنبه

_

03/06/95

چهارشنبه

_

05/08/95

چهارشنبه

_

08/10/95

چهارشنبه

_

01/12/95

یکشنبه


جستجو