طراحی سایت
جدول زمانبندی جلسات شوراهای پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری

اسفند ماه

بهمن ماه

دی ماه

آذر ماه

آبان ماه

مهر ماه

شهریور ماه

مرداد ماه

تیر ماه

خرداد ماه

اردیبهشت ماه

فروردین ماه

تاریخ برگزاری جلسات

عنوان جلسه

13/12/97

دو شنبه

15/11/97

دو شنبه

10/10/97

دو شنبه

12/09/97

دو شنبه

14/08/97

دو شنبه

16/07/97

دو شنبه

12/06/97

دوشنبه

 

19/04/97

سه شنبه

21/03/97

دو شنبه

18/02/97

سه شنبه

 

شورای پژوهشی دانشگاه

20/12/97

دوشنبه

 

17/10/97

دوشنبه

 

21/08/97

دوشنبه

 

19/06/97

دوشنبه

 

/04/9725

دوشنبه

 

26/02/97

چهارشنبه

-

کمیته مالی دانشگاه

06/12/97

دوشنبه

08/11/97

دو شنبه

03/10/97

دوشنبه

05/09/97

دوشنبه

07/08/97

دوشنبه

09/07/97

دوشنبه

05/06/97

دوشنبه

 

04/04/97

دو شنبه

07/03/97

دو شنبه

17/02/97

دوشنبه

 

کمیته اخلاق پزشکی

22/12/97

چهارشنبه

-

24/10/95

دوشنبه

-

28/08/97

دوشنبه

 

-

27/06/97

سه شنبه

-

11/04/97

دوشنبه

 

-

-

شورای HSR و کمیته مالیHSR

12/12/97

یک شنبه

27/11/97

شنبه

26/10/97

چهارشنبه

26/09/97

دوشنبه

26/08/97

شنبه

28/07/97

شنبه

26/06/97

دوشنبه

27/05/97

شنبه

27/04/97

چهارشنبه

28/03/97

دو شنبه

26/02/97

چهارشنبه

27/01/97

دو شنبه

کمیته علمی مجله

-

30/11/97

سه شنبه

30/10/97

یک شنبه

28/09/97

چهارشنبه

30/08/97

چهارشنبه

30/07/97

دوشنبه

31/06/97

شنبه

 

 

31/04/97

یک شنبه

30/03/97

چهارشنبه

31/02/97

دوشنبه

-

شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

جستجو