X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 07 شهریور 1400
برگزاری جلسه تقدیر از کارشناسان و مسئولین برنامه عملیاتی و پایش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

  برگزاری جلسه تقدیر از کارشناسان و مسئولین برنامه عملیاتی و پایش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 1400/6/1جلسه تقدیر از کارشناسان و مسئولین برنامه عملیاتی و پایش معاونت برگزار گردید.

در این جلسه دکتر کفاشیان معاونت تحقیقات و فناوری ضمن تشکر و قدردانی از زحمات کارشناسان و کارکنان گفتند با توجه به بررسی های بعمل آمده نمره پایش حوزه معاونت تحقیقات و فناوری 99/7می باشد.در ادامه این جلسه از چند نفر از کارشناسان تقدیر بعمل آمد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه تقدیر از کارشناسان و مسئولین برنامه عملیاتی و پایش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
  • برگزاری جلسه تقدیر از کارشناسان و مسئولین برنامه عملیاتی و پایش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
  • برگزاری جلسه تقدیر از کارشناسان و مسئولین برنامه عملیاتی و پایش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
  • برگزاری جلسه تقدیر از کارشناسان و مسئولین برنامه عملیاتی و پایش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
  • برگزاری جلسه تقدیر از کارشناسان و مسئولین برنامه عملیاتی و پایش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
  • برگزاری جلسه تقدیر از کارشناسان و مسئولین برنامه عملیاتی و پایش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
ثبت امتیاز